සාමාජික විස්තර / Member Details
Member Details form fill out.
04.ජාතිය / Nationality
5.ස්ත්‍රී පුරුෂ / Sex
9.විවාහක අවිවාහක බව / Married or Single
ID card photo